< > Oferta
FAIL (the browser should render some flash content, not this).


PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I śRODOWISKO


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. POIiŚ 2014-2020 będzie kontynuował główne kierunki inwestycji określone w jego poprzedniku – POIiŚ 2007-2013. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju infrastruktury technicznej kraju w najważniejszych sektorach gospodarki.


Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności (FS), dodatkowo przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łączna wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację Programu wyniesie 27,41 mld euro. Pod względem budżetu jest to największy program operacyjny realizowany w Polsce w okresie 2014-2020. Podział środków UE dostępnych w ramach POIiŚ 2014-2020 pomiędzy poszczególne obszary wsparcia przedstawia się następująco (dane na podstawie wstępnych szacunków):

energetyka – 2 800,2 mln euro
środowisko - 3 508,2 mln euro
transport - 19 811,6 mln euro
kultura - 467,3 mln euro
zdrowie - 468,3 mln euro
pomoc techniczna - 330,0 mln euro


W ramach programu realizowanych będzie 10 osi priorytetowych:

Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Infrastruktura drogowa dla miast
Rozwój transportu kolejowego w Polsce
Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury
Pomoc techniczna


Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).
Newsletter
Jeśli chcesz być na bieżąco z ważnymi informacjami dotyczącymi funduszy unijnych proszę dopisz się do naszej listy dystrybucyjnej

Twój e-mail
wyczyść/wyślij

Formularz


Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twój projekt/inwestycja kwalifikuje się do finansowania proszę wypełnij formularz

DALEJ