< > Oferta
FAIL (the browser should render some flash content, not this).


PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ - DZIAŁANIE 1.1.1

„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"


Termin naboru wniosków:

I od 01.03.2017 do 30.06.2017
II od 01.09.2017 do 30.12.2017

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 2 miesiące

Poziomy dofinansowania:

dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:
– 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
– 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych

dla średniego przedsiębiorcy:
– 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
– 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

- 2 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych
- 5 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego

Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 000 EUR
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 000 000 EUR


Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

- W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania)
- Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.Rodzaje kosztów kwalifikowanych podlegające dofinansowaniu:

- Koszty wynagrodzeń
- Koszty podwykonawstwa
- Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych
- Odpłatne korzystanie z aparatury/ WNiP
- Koszty budynków i gruntów
- Materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty promocji projektu
- Koszty wynajmu lub utrzymania budynków
- Koszty administracyjne

Limity i ograniczenia w zakresie wydatków kwalifikowanych:

- Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych
- koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez kosztów delegacji, które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% kosztów kwalifikowanych projektu
- koszty budynków i gruntów (np. dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków) łączna kwota wydatków kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu

Uwagi:

- projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2023 roku.
- dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, na więcej niż jeden projekt w ramach danego konkursu.


Pełna dokumentacja konkursowa

Newsletter
Jeśli chcesz być na bieżąco z ważnymi informacjami dotyczącymi funduszy unijnych proszę dopisz się do naszej listy dystrybucyjnej

Twój e-mail
wyczyść/wyślij

Formularz


Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twój projekt/inwestycja kwalifikuje się do finansowania proszę wypełnij formularz

DALEJ