< > Oferta
FAIL (the browser should render some flash content, not this).


RPO Mazowieckie 1.2

Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych


Termin naboru wniosków: 02.10.2017 do 27.10.2017
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 03.2018

Poziomy dofinansowania: do 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu


Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: nie określono
Minimalna kwota dofinansowania: nie określono
Maksymalna kwota dofinansowania: nie określono
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 3 000 000 zł


Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

Wsparcie obejmować będzie projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wykraczające poza priorytetowe kierunki badań określone dla obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego, wskazane w załączniku do regulaminu konkursu.Rodzaje kosztów kwalifikowanych podlegające dofinansowaniu:

- Koszty personelu
- Koszty podwykonawstwa: w ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę posiadającej co najmniej ocenę B. Koszty podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych
- Koszty aparatury i sprzętu
- Koszty wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.
- Koszty ogólne, inne koszty operacyjne: materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, koszty promocji projektu
- Koszty pośrednie niezbędne do realizacji projektu: nie mogą przekroczyć 10 % wartości kosztów kwalifikowalnych po odjęciu kosztów podwykonawstwa.
Uwagi:

- projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż do 30 czerwca 2020 roku.
- dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, na więcej niż jeden projekt w ramach danego konkursu,
- promowane będą projekty, w których pomniejszono dofinansowanie poprzez zaangażowanie wkładu własnego Wnioskodawcy,
- okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące od planowanego podpisania umowy o dofinansowanie,
- wniosek o dofinansowanie musi być podpisany z użyciem: podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym w ramach ePUAP,

Pełna dokumentacja konkursowa

Newsletter
Jeśli chcesz być na bieżąco z ważnymi informacjami dotyczącymi funduszy unijnych proszę dopisz się do naszej listy dystrybucyjnej

Twój e-mail
wyczyść/wyślij

Formularz


Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twój projekt/inwestycja kwalifikuje się do finansowania proszę wypełnij formularz

DALEJ