< > Oferta
FAIL (the browser should render some flash content, not this).


PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ - DZIAŁANIE 3.2.1

„Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"


Termin naboru wniosków: od 04.11.2017 do 29.12.2017


Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – Kwiecień 2018

Poziomy dofinansowania:

Na prace rozwojowe
45% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu - mały przedsiębiorca jednak nie więcej niż 450 000 zł
35% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu - średni przedsiębiorca jednak nie więcej niż 450 000 zł
Na usługi doradcze
50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu dla wszystkich jednak nie więcej niż 500 000 zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 10 000 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 20 000 000 zł
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 200 000 000 zł


Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

- projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).Rodzaje kosztów kwalifikowanych podlegające dofinansowaniu:

- nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych
- nabycia albo wytworzenia środków trwałych
- nabycia robót i materiałów budowlanych
- nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
- do kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty: wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne, operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów
- Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych


Limity i ograniczenia w zakresie wydatków kwalifikowanych:

- Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze wynosi 1 mln zł.
- Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na prace rozwojowe wynosi 1 mln zł.


Uwagi:

- projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2023 roku.
- dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, na więcej niż jeden projekt w ramach danego konkursu.


Pełna dokumentacja konkursowa

Newsletter
Jeśli chcesz być na bieżąco z ważnymi informacjami dotyczącymi funduszy unijnych proszę dopisz się do naszej listy dystrybucyjnej

Twój e-mail
wyczyść/wyślij

Formularz


Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twój projekt/inwestycja kwalifikuje się do finansowania proszę wypełnij formularz

DALEJ