< > Oferta
FAIL (the browser should render some flash content, not this).


RPO Mazowieckie 3.3.0

3.3 Innowacje w MŚP, Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)


Termin naboru wniosków: 28.11.2016 do 31.01.2017
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 06.2017

Poziomy dofinansowania:
45% - średnie przedsiębiorstwo
55% - mikro lub małe przedsiębiorstwo
25% - średnie przedsiębiorstwo – miasto Warszawa
35% - mikro lub małe przedsiębiorstwo – miasto Warszawa

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: nie określono
Minimalna kwota dofinansowania: 2 000 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 4 000 000 zł
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: nie określono


Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

-rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R
-realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R

Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, że jest w posiadaniu praw do wyników prac B+R, które zapewnią mu odpowiedni poziom uprawnień, pozwalający na wykorzystanie wyników prac B+R zgodnie z opisem i celami projektu. Dokumentem potwierdzającym może być np.: umowa potwierdzająca zakup wyników prac B+R, patentu, licencji, umowy cywilno – prawne, raporty, sprawozdania merytoryczne z przeprowadzonych badań, testów i walidacji prototypów, projektów pilotażowych.Rodzaje kosztów kwalifikowanych podlegające dofinansowaniu:

- Materiały i roboty budowlane, w szczególności: prace budowlano - montażowe, prace adaptacyjne, prace wykończeniowe,
- Zakup lub modernizacja środków trwałych wraz z kosztem dostawy, instalacji i uruchomienia – minimum 60% kosztów kwalifikowalnych,
- Wartości niematerialne i prawne, w szczególności: nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R,
- wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych do 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych


Limity i ograniczenia w zakresie wydatków kwalifikowanych:

- Wydatki dotyczące technologii informacyjno – komunikacyjnych nie mogą przekroczyć 30% wydatków kwalifikowalnych projektu (np. zakup i konfiguracja sprzętu komputerowego, serwerów, oprogramowania, baz danych oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji).

Uwagi:

- projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż do 30 września 2018 roku.
- dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, na więcej niż jeden projekt w ramach danego konkursu,
- minimum punktowe dla projektów wynosi 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich kryteriów merytorycznych punktowych,
- wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą przynajmniej 6 miesięcy,
- wniosek o dofinansowanie musi być podpisany z użyciem: podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym w ramach ePUAP,

Pełna dokumentacja konkursowa

Newsletter
Jeśli chcesz być na bieżąco z ważnymi informacjami dotyczącymi funduszy unijnych proszę dopisz się do naszej listy dystrybucyjnej

Twój e-mail
wyczyść/wyślij

Formularz


Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twój projekt/inwestycja kwalifikuje się do finansowania proszę wypełnij formularz

DALEJ