< > Oferta
FAIL (the browser should render some flash content, not this).


PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ - DZIAŁANIE 2.3.4

„Ochrona własności przemysłowej"


Termin naboru wniosków: od 16.05.2017 do 30.06.2017


Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – w etapach co 3 miesiące

Poziomy dofinansowania:
50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu - mały przedsiębiorca
50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu - średni przedsiębiorca

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 10 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 500 000 zł
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 000 000 zł


Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

- uzyskaniu prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej
- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
- dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacjiRodzaje kosztów kwalifikowanych podlegające dofinansowaniu:

- opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego
- pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej
- pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej


Limity i ograniczenia w zakresie wydatków kwalifikowanych:

- W przypadku ubiegania się o dofinansowanie realizacji jedynie części faz danej procedury zgłoszeniowej uznaje się, że projekt nie prowadzi do uzyskania ochrony, co wiąże się z negatywną oceną w ramach tego kryterium. Założenia projektu w zakresie zadań i budżetu powinny wykazywać podejmowanie wszelkich możliwych działań prowadzących do uzyskania praw ochronnych
- Projekt zakładający jedynie dokonanie zgłoszenia bez dalszych zaplanowanych działań i wydatków poprzedzających moment wydania decyzji o udzieleniu bądź odmowie udzielenia ochrony (wyłącznie) skutkuje negatywną oceną w zakresie niniejszego kryterium. W przypadku procedury europejskiej lub EuroPCT należy zaplanować również podjęcie działań związanych z walidacją w wyznaczonych państwach, która musi być zainicjowana w okresie 3 miesięcy od opublikowania w Biuletynie Europejskiego Urzędu Patentowego wzmianki o udzieleniu decyzji. Wydatki związane z walidacją również muszą zostać zaplanowane i poniesione w tym okresie
- W ramach oceny kryterium weryfikacji podlega, czy przedmiot projektu wpisuje się w dokument strategiczny pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja

Uwagi:

- projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2023 roku.
- dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, na więcej niż jeden projekt w ramach danego konkursu.


Pełna dokumentacja konkursowa

Newsletter
Jeśli chcesz być na bieżąco z ważnymi informacjami dotyczącymi funduszy unijnych proszę dopisz się do naszej listy dystrybucyjnej

Twój e-mail
wyczyść/wyślij

Formularz


Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twój projekt/inwestycja kwalifikuje się do finansowania proszę wypełnij formularz

DALEJ