< > Oferta
FAIL (the browser should render some flash content, not this).


RPO Łódzkie 2.3.1

2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1 Innowacje w MŚP


Termin naboru wniosków: III kwartał 2017
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 03.2018

Poziomy dofinansowania:
45% - średnie przedsiębiorstwo
55% - mikro lub małe przedsiębiorstwo

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 200 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 3 500 000 zł
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 9 000 000 zł


Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

- wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R
- wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie nie może być stosowane w województwie łódzkim dłużej niż 3 lata. Ocena będzie dokonywana na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę informacji potwierdzających innowacyjność projektu, zawartych we wniosku o dofinansowanie, opinii o innowacyjności lub załączonych dokumentach takich jak: wyniki badań, publikacje naukowe, dokumenty patentowe, dokumenty statystyczne i inne, które pozwolą na weryfikację spełnienia niniejszego kryterium.

Preferencje uzyskają projekty wpisujące w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego oraz obszary gospodarcze w ramach poszczególnych nisz specjalizacyjnych określone w „Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”

Rodzaje kosztów kwalifikowanych podlegające dofinansowaniu:

- zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych,
- zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,
- zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej),
- zakup materiałów i robót budowlanych,
- dzierżawa lub najem gruntów i budynków (finansowana ze środków własnych wnioskodawcy przez co najmniej trzy lata od całkowitego zakończenia realizacji projektu,
- dzierżawa lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego (w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat) obejmującego obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy,

Limity i ograniczenia w zakresie wydatków kwalifikowanych:

- wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą kwalifikowalne do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu, - wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej będą kwalifikowalne do wysokości 30% wydatków kwalifikowanych projektu.

Uwagi:

- projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2023 roku.
- dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, na więcej niż jeden projekt w ramach danego konkursu.
- minimum punktowe dla projektów wynosi 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich kryteriów merytorycznych punktowych

Pełna dokumentacja konkursowa

Newsletter
Jeśli chcesz być na bieżąco z ważnymi informacjami dotyczącymi funduszy unijnych proszę dopisz się do naszej listy dystrybucyjnej

Twój e-mail
wyczyść/wyślij

Formularz


Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twój projekt/inwestycja kwalifikuje się do finansowania proszę wypełnij formularz

DALEJ